Kopen / VERKOPEN

VRAGEN DIE MEN ZICH STELT BIJ DE AAN-OF VERKOOP VAN EEN GOED.

Een woning of appartement kopen, betekent een belangrijke investering. De kandidaat koper die zich voldoende te informeren over het goed dat hij wenst aan te kopen. Hij zal zich eveneens de juridische vragen dienen te stellen die gepaard gaan met zijn aankoop. Consulteer gehe vrijblijvend Uw notaris vóór de ondertekening van een aankoop bod of een onderhandse verkoopovereenkomst.

De verplichtingen van de verkoper

Ten einde zijn goed te kunnen verkopen, dient men over bepaalde documenten en attesten te beschikken. Het gaat onder meer om stedenbouwkundige inlichtingen, een EPC/PEB certificaat, eventuele attesten met betrekking tot de stookolietank, bodemattesten, proces-verbaal va elektrische keuring, postinterventiedossier enzomeer. Bij de verkoop van een appartement dient daarnaast informatie over de mede-eigendom worden voorgelegd.

De ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst (‘compromis’)

De onderhandse verkoopovereenkomst wordt maar al te vaak foutief aanzien als van minder belang dan de authentieke verkoopakte. In werkelijkheid vormt de onderhandse verkoopovereenkomst echter de basis voor de latere authentieke akte: de notaris dient zich op de bepalingen van de onderhandse verkoopovereenkomst, dewelke partijen bindt, te baseren bij het opstellen van de verkoopakte. Het is aldus van essentieel belang dat de onderhandse verkoopovereenkomst met zorg wordt opgesteld. Bespreek dit met Uw notaris en/of Uw vastgoedmakelaar. Het is steeds in Uw belang om door een professionele speler te worden bijgestaan bij het opstellen en de ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst opdat Uw rechtszekerheid gewaarborgd wordt.

Hoe overgaan tot de verkoop of aankoop van een goed?

Indien U van plan bent een goed aan te kopen of te verkopen, kunt U steeds vrijblijvend Uw notaris aanspreken. Het aankopen of verkopen van een woning is een belangrijke gebeurtenis.

UW GOED VERKOPEN : CHECKLIST VAN VOOR TE LEGGEN DOCUMENTEN

Eigendomstitel

Notariële aankooptitel, of in geval van erfenis, de akte van erfopvolging of aangifte van nalatenschap

Dossier Postinterventiedossier

Inventaris en beschrijving van de werken uitgevoerd aan het verkochte goed sinds  01 mei 2001 (offertes, facturen, lastenboeken, foto’s enz).

CertIBEau certificaat (indien goed gelegen is in het Waals Gewest)

Keuring door een erkend organisme bij aansluiting van het goed op het openbaar waterdistributienetwerk na 01 juni 2021.

Meer informatie : www.certibeau.be

Keuring stookolietank

Keuring en conformiteitsattest van de stookolietank.

Meer informatie over de regelgeving in de drie gewesten: www.informazout.be

Huurcontracten enz.

Mocht het goed verhuurd zijn:  Huurcontract, plaatsbeschrijving, documenten m.b.t. de huurwaarborg.

Energieprestatiecerticiaat (EPC / PEB)

Op te stellen door een erkend organisme. Opgelet: deze informatie dient bij tekoopstelling van het goed voorhanden te zijn.

Elektrische keuring

Enkel voor woongelegenheden.  Op te stellen door een erkend organisme.

Documenten aangaande de mede-eigendom

Basisakte en reglement van mede-eigendom, processen-verbaal van de drie laatste algemene vergaderingen,  overzicht van de lasten (werkfonds en reservefonds), enz.

Deze informatie kunt U verkrijgen bij de syndicus.

Bodemattest

Verplicht voorleggen van een blanco bodemattest (geen vervuiling gekend), af te leveren door Bruxelles Environnement, BDES of OVAM naar gelang de regio waar het goed gelegen is.

Stedenbouwkundige inlichtingen

Overzicht van de vergunningen, stedenbouwkundige attesten en verklaringen. Te verkrijgen bij de gemeente waar het goed gelegen is.

EEN WONING AANKOPEN

EEN GOED VERKOPEN

Compare listings

Vergelijken